POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Polityka ochrony danych osobowych (dalej jako Polityka) określa zasady
  przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w Fundacji Columbus z siedzibą
  w Gdańsku (dalej jako Fundacja) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (dalej jako RODO).
 2. Polityka stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 RODO.
 3. Priorytetowym celem zastosowanych przez Fundację i opisanych w niniejszym
  dokumencie działań jest osiągnięcie optymalnego poziomu bezpieczeństwa
  przetwarzanych danych osobowych.
 4. Podjęte działania mają na celu w minimalizację ryzyka utraty, uszkodzenia lub
  zniszczenia danych osobowych oraz zabezpieczenia ich przed dostępem osób
  nieupoważnionych.
 5. Na podstawie Polityki ochronie podlegają dane osobowe przetwarzane w systemach
  informatycznych, na nośnikach papierowych lub elektronicznych. Miejsca, w których
  przetwarzane są dane osobowe podlegają zabezpieczeniu określonemu na
  podstawie niniejszej Polityki.
 6. Polityka ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, jakie przetwarzane są
  w ramach realizowanych przez Fundację procesów i świadczonych usług.
 7. Obowiązek ochrony danych osobowych przetwarzanych w Fundacji obejmuje
  wszystkie osoby mające dostęp do tych danych, bez względu na zajmowane
  stanowisko miejsce jej wykonywania czy charakter stosunku pracy lub charakter
  współpracy z Fundacją.
 8. Każda osoba, która w związku z realizacją zadań ma dostęp do danych osobowych,
  będzie mogła je przetwarzać wyłącznie na podstawie otrzymanego upoważnienia.
 9. Osoby mające dostęp do danych osobowych zobowiązane są do zapoznania się z
  Polityką i dokumentami powiązanymi oraz do przestrzegania ich zapisów.

§2

Użyte w Polityce zwroty oznaczają:

Administrator danych osobowych (ADO) – Fundacja Columbus. z siedzibą w Gdańsku, jako
podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,
Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej, której tożsamość możliwa jest do określenia bezpośrednio lub pośrednio na
podstawie tych informacji, w tym w szczególności identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane osobowe wrażliwe – dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach
politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej,
partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, dane
biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane o
nałogach, życiu seksualnym, dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów
karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.

Hasło – ciąg znaków, wymagany do pracy w systemie informatycznym, znany jedynie osobie
uprawnionej.

Identyfikator użytkownika (login) – ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący osobę
upoważnioną do pracy w systemie informatycznym.

Naruszenie danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa, prowadzące do
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Obszar przewarzania danych osobowych – pomieszczenia lub części pomieszczeń, w
których są przetwarzane dane osobowe, zarówno w formie papierowej jak i w systemie
informatycznym.

Odbiorca danych – każdy, komu udostępnia się dane osobowe.
Podmiot przetwarzający (Procesor) – podmiot, który przetwarza dane w imieniu.

Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

System informatyczny – zespół powiązanych wzajemnie urządzeń i programów,
zastosowanych w celu przetwarzania danych.
UODO – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także wszelkie
jej nowelizacje oraz wytyczne/rekomendacje organu nadzorującego.

Uwierzytelnianie – działanie weryfikujące deklarowaną tożsamości podmiotu.

Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – wdrożenie i stosowanie środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Zasób danych osobowych – wszystkie dane osobowe niezależnie od sposobu ich utrwalenia,
zarówno w formie elektronicznej – w systemie informatycznym oraz na nośnikach (płyty CD,
DVD, BD, pamięci flash i inne) jak i papierowej, przetwarzane przez pracowników lub
współpracowników Fundacjiw celu realizacji ich zadań.

Zgoda osoby, której dane dotyczą – dobrowolne, wyraźne, świadome i jednoznaczne
okazanie woli poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, którego treścią
jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie.

Rozdział II
Organizacja procesu ochrony danych osobowych

§1

1. ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
przetwarza, a w szczególności zobowiązuje się zapewnić, aby dane osobowe przetwarzane
były w zgodzie z poniższymi zasadami:

 1. zasadą legalności, rzetelności i przejrzystości oznaczającą, iż dane przetwarzane
  są zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, w sposób rzetelny i przejrzysty;
 2. zasadą celowości i ograniczenia celu przetwarzania oznaczającą, iż dane
  przetwarzane są dla oznaczonego i zgodnego z prawem celu i nie są dalej
  przetwarzane w sposób nie odpowiadający realizacji tego celu;
 3. zasadą minimalizacji danych oznaczającą, iż zakres przetwarzanych danych jest
  adekwatny, proporcjonalny w stosunku do celu ich przetwarzania;
 4. zasadą merytorycznej poprawności oznaczającą, iż przetwarzane dane są
  prawidłowe i na bieżąco aktualizowane;
 5. zasadą ograniczenia czasowego oznaczającą, iż dane są przechowywane w
  postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
  niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania;
 6. zasadą integralności i poufności danych oznaczającą, że dane są przetwarzane w
  sposób zapewniający ich ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
  przetwarzaniem, ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2. ADO ponadto:

  1. podejmuje działania w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych
   osobowych, w szczególności poprzez:
   1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie
    danych osobowych;
   2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji w zakresie ochrony
    danych osobowych;
   3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
    z przepisami o ochronie danych osobowych;
  2. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone
   do systemu informatycznego oraz komu są przekazywane;
  3. upoważnia poszczególne osoby do przetwarzania danych osobowych w określonym
   indywidualnym zakresie, odpowiadającym zakresowi obowiązków (wzór upoważnienia
   stanowi załącznik nr 1) i przechowuje nadane upoważnienia;
  4. obowiązuje pracownika/współpracownika upoważnionego do przetwarzania danych
   osobowych do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich
   zabezpieczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 );
  5. prowadzi aktualną ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
   (wzór ewidencji stanowi załącznik nr 2);
  6. prowadzi rejestr podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych na mocy
   zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór rejestru stanowi
   załącznik nr 3);
  7. odnotowuje informacje o udostępnieniu danych.
  8. odnotowuje odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym
   zakresie bądź celu (wzór rejestru osób, które odwołały zgodę na przetwarzanie danych.

3. ADO odnotowuje przypadki, kiedy osoba, której dane dotyczą, wniesie:

 1. żądanie podania informacji czy dane osobowe tej osoby są przetwarzane przez ADO,
 2. żądanie dostępu do jej danych osobowych;
 3. żądanie sprostowania danych osobowych;
 4. żądanie usunięcia jej danych osobowych;
 5. żądanie ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych;
 6. żądanie przeniesienia jej danych osobowych;
 7. sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych;

Rozdział III
Upoważnienie osób do przetwarzania danych osobowych

§1

 1. Wszystkie osoby, które wykonują czynności związane z przetwarzaniem danych
  osobowych w Fundacji, w ramach wykonywania zadań służbowych lub prac
  zleconych, muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych
  osobowych oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu tajemnicy danych osobowych.
 2. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom zatrudnionym na
  umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło nadaje wspólnik upoważniony
  do reprezentacji Fundacji.
 3. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych przechodzi
  szkolenie z zasad ochrony danych osobowych.

§2

 1. Osoba upoważniona przez ADO do przetwarzania danych osobowych może
  przetwarzać dane osobowe wyłącznie przez okres i w zakresie wskazanym w
  upoważnieniu.
 2. Zabrania się udostępniania przetwarzanych danych osobowych osobom, które nie
  mają upoważnienia o takim samym zakresie przetwarzania, w tym rodzinie
  pracownika/współpracownika.
 3. Każda osoba (pracownik/współpracownik), która na rzecz ADO pozyskuje dane
  osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, zobowiązana jest dopełnić
  obowiązku informacyjnego wobec tych osób, zgodnie z wymogiem art. 13 RODO.
 4. Każda osoba (pracownik/współpracownik), która na rzecz Administratora danych
  pozyskuje w sposób pośredni dane osobowe, zobowiązana jest dopełnić obowiązku
  informacyjnego wobec osoby, której dane pozyskała, zgodnie z wymogiem art. 14
  RODO.
 5. Każda osoba (pracownik/współpracownik) ma prawo udostępnić dane osobowe
  podmiotowi trzeciemu wyłącznie pod warunkiem uzyskania wcześniejszej akceptacji
  ADO.
 6. Każda osoba przetwarzająca dane osobowe zobowiązana jest:
  1. użytkując służbowy komputer (stacjonarny lub przenośny) każdorazowo
   logować się na własne konto użytkownika za pomocą Indywidualnego
   identyfikatora i Hasła;
  2. logując się do systemu przetwarzającego dane osobowe, stosować hasła
   dostępu o długości nie krótszej niż 9 znaków – ustawione hasło musi zawierać
   co najmniej jedną dużą literę, jedną małą literę i jedną cyfrę lub znak
   specjalny. Hasło winno być zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni;
  3. nie zapisywać hasła wymaganego do uwierzytelnienia w systemie
   informatycznym w łatwo dostępnych miejscach, jak obudowa monitora, spód
   klawiatury, podkładka pod myszkę, szuflada/szafka biurka, tablica
   informacyjna itp.;
  4. nie udostępniać swojego Hasła i loginu do systemu informatycznego innym
   pracownikom lub współpracownikom bądź osobom postronnym;
  5. użytkując komputer służbowy, ustawić ekran monitora komputerowego tak,
   by osoby niepowołane nie mogły oglądać wyświetlanych na nim treści;
  6. nie pozostawiać bez kontroli dokumentów, nośników z danymi osobowymi i
   sprzętu komputerowego w miejscach niezabezpieczonych;
  7. nie wynosić dokumentacji z danymi osobowymi, nośników oraz
   komputerów przenośnych poza Obszar przetwarzania danych osobowych bez
   wiedzy i akceptacji ADO. W przypadku uzyskania akceptacji ADO,
   pracownik/współpracownik zobowiązany jest zachować szczególną
   ostrożność podczas wynoszenia dokumentacji z danym osobowymi, nośników
   oraz komputerów przenośnych poza Obszar przetwarzania danych
   osobowych (nie pozostawiać wymienionych przedmiotów w samochodzie, nie
   udostępniać członkom rodziny, zaszyfrować dane na nośnikach itp.).
  8. odbierać wydruki/kopie dokumentów z drukarki niezwłocznie po
   zakończeniu korzystania z urządzenia;
  9. zabezpieczyć hasłem dostęp do plików z danymi osobowymi przesyłanymi
   drogą mailową. Stosowane hasło musi spełniać wymogi wskazane w pkt 6b;
  10. użytkować prywatny komputer w celach służbowych jedynie w przypadku
   uzyskania akceptacji ADO oraz z zastosowaniem środków bezpieczeństwa
   wskazanych w dokumentacji ochrony danych osobowych obowiązującej u
   ADO;
  11. stosować wygaszacz ekranu zabezpieczony hasłem–po upływie 5 minut
   braku aktywności ze strony użytkownika dostęp do systemu winien zostać
   automatycznie zablokowany, a odblokowanie odbywać się poprzez
   uwierzytelnienie się za pomocą loginu i Hasła;
  12. nie kopiować danych osobowych na nośniki magnetyczne, optyczne i inne
   bez zgody ADO; w przypadku uzyskania zgody ADO nośnik zewnętrzny, na
   który skopiowane zostaną dane osobowe, należy zaszyfrować oraz
   przechowywać w miejscu nieodstępnym dla osób nieupoważnionych (szafy
   zamykane na klucz). Po ustaniu przydatności tych kopii dane należy trwale
   skasować lub fizycznie zniszczyć nośniki, na których są przechowywane.
  13. dokumenty zawierające dane osobowe niszczyć wyłącznie w niszczarce;
  14. nie pozostawiać w Obszarze przetwarzania danych osobowych osób
   postronnych, bez obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych;
  15. w przypadku opuszczenia pomieszczenia przez ostatnią osobę
   upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, zabezpieczyć obszar
   przetwarzania danych przed nieuprawniony dostępem;
  16. nie wysyłać za pomocą wiadomości e-mail danych osobowych na
   prywatne adresy, nie kopiować danych na inne nośniki bez uzasadnionej
   potrzeby;
  17. nie opuszczać stanowiska bez zabezpieczenia dokumentów papierowych,
   zawierających dane osobowe (zasad „czystego biurka”) oraz bez
   zabezpieczenia dostępu do danych przetwarzanych w systemie
   informatycznym zasada „czystego ekranu”);
  18. niezwłocznie powiadomić ADO o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia
   zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu danych osobowych;
  19. zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia,
   zarówno w trakcie trwania współpracy ze Spółką, jak i po jej ustaniu;
  20. niezwłocznie powiadomić ADO o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia
   ochrony danych osobowych.

Rozdział IV
Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych

§1

 1. W Fundacji prowadzone są rejestry przetwarzania danych osobowych, zgodnie z
  wymaganiami art. 30 RODO w stosunku do danych, których Fundacja jest
  administratorem.
 2. Za prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania odpowiedzialna jest osoba
  wyznaczona przez ADO.
 3. Osoba wyznaczona przez ADO inwentaryzuje procesy przetwarzania danych
  osobowych w Fundacji, przypisując do nich określone czynności przetwarzania
  danych osobowych.
 4. Osoba, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej okresowo dokonuje przeglądów procesów
  przetwarzania danych osobowych w celach aktualizacji prowadzonych rejestrów.

Rozdział V
Realizacja obowiązków przy przetwarzaniu danych osobowych

§1

 1. Osoby, które zbierają dane osobowe mają obowiązek zachowania szczególnej
  staranności przy ich zbieraniu, w tym:
  1. sprawdzić podstawy prawne pozyskania danych osobowych zgodnie z art. 6, 9 i 10
   RODO;
  2. zbierać dane osobowe dla zgodnych z prawem celów realizowanych w Fundacji
  3. zbierać dane w zakresie adekwatnym do celów w jakich będą one przetwarzane.
 2. W przypadku konieczności odbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  należy zapewnić dobrowolność jej pozyskania oraz powiadomić każdą osobę o
  prawie do odwołania tej zgody.

§2

 1. Osoby, które wykonują zadania związane ze zbieraniem danych osobowych są
  odpowiedzialne za realizacje obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 i 14
  RODO.
 2. Odpowiednie klauzule informacyjne powinny być również odczytywane w przypadku
  zbierania danych osobowych przez telefon.

§3

 1. Dane osobowe zbierane w ramach procesów realizowanych przez Fundację są
  przetwarzane przez czas określony przez właściwe przepisy prawa lub przyjęte
  wewnętrznie w Fundacji instrukcje lub regulaminy.
 2. Za określenie odpowiednich okresów retencji danych osobowych w procesach
  przetwarzania danych odpowiada osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3 powyżej.
 3. Dane osobowe, dla których okres przetwarzania nie wynika z obowiązujących
  przepisów prawa i dla których nie jest możliwe określenie z góry tego okresu są
  przetwarzane tak długo, jak długo istnieje jednocześnie podstawa prawna oraz cel dla
  ich przetwarzania.
 4. Ustanie celu przetwarzania jest równoznaczne z koniecznością usunięcia danych
  osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane wyłącznie w oparciu o przesłankę zgody na
  przetwarzanie danych osobowych są usuwane zawsze niezwłocznie po wycofaniu
  takiej zgody.
 6. Co najmniej jeden raz w roku w Fundacja odbywa się weryfikacja zasobów danych
  osobowych prowadzonych w formie papierowej i elektronicznej, obejmująca
  sprawdzenie czy dane osobowe, dla których upłynął okres przechowywania zostały
  usunięte, jak również czy nadal istnieje podstawa prawna przetwarzania oraz cel
  przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku ustalenia w trakcie weryfikacji, o której mowa w punkcie
  poprzedzającym, że okres przetwarzania danych osobowych upłynął bądź nie istnieje
  podstawa prawna lub cel przetwarzania danych osobowych, dane osobowe powinny
  zostać trwale usunięte z nośników papierowych, elektronicznych oraz z systemów
  informatycznych.

§4

 1. W przypadku powierzenia czynności przetwarzania danych osobowych
  zewnętrznemu podmiotowi (procesorowi), należy zawrzeć z nim umowę powierzenia
  przetwarzania danych osobowych.
 2. W trakcie dokonywania wyboru podmiotu przetwarzającego należy zweryfikować czy
  podmiot ten zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
  technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów RODO
  i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Rozdział VI
Infrastruktura przetwarzania danych osobowych

§1

 1. Dobór środków technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzania i
  zabezpieczenia danych osobowych realizowany jest w oparciu o szacownie ryzyka
  naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 2. Ustalone wymagania dotyczące zabezpieczenia danych osobowych w odniesieniu do
  danego procesu przetwarzania danych osobowych są odnotowywane przez osoba
  wyznaczoną przez ADO w prowadzonych rejestrach czynności przetwarzania danych
  osobowych.
 3. Planowanie realizacji nowych procesów przetwarzania danych osobowych musi
  uwzględniać zasady ochrony danych osobowych w fazie projektowania (privacy by
  design) oraz domyślnej ochrony danych osobowych (privacy by default).
 4. W przypadku realizacji procesów przetwarzania danych osobowych, które z dużym
  prawdopodobieństwem mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub
  wolności osób fizycznych, przed rozpoczęciem przetwarzania należy dokonać oceny
  skutków planowanych operacji dla ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 35
  RODO.
 5. Wykonanie oceny sutków dla danego procesu przetwarzania danych osobowych jest
  konsultowane ze specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych, który stwierdza
  czy w danym przypadku takie działanie jest konieczne.
 6. Osoba wskazana przez ADO jako odpowiedzialna za prowadzenie rejestrów
  przetwarzania danych osobowych, w rejestrach przetwarzania danych osobowych
  wskazuje procesy, dla których należy przeprowadzić ocenę skutków oraz odnotowuje
  jej przeprowadzenie.
 7. W przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji z organem nadzorczym,
  osoba o której mowa w ust. 4 powyżej przygotowuje odpowiedni wniosek zgodnie z
  art. 36 RODO i kontaktuje się w tej sprawie z PUODO.

Rozdział VII
Postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych

§1

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych oraz
  prawdopodobieństwa zaistnienia ryzyka naruszenia praw lub wolności osób
  fizycznych, informacja o naruszeniu powinna być zgłoszona do PUODO.
 2. Zgłoszenie naruszenia przygotowuje osoba wyznaczona do tego przez ADO w ciągu
  72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.
 3. Zgłoszenie przekazywane jest do PUODO w formie elektronicznej za pomocą
  systemu informatycznego zgodnie z trybem określonym przez organ.

§2

 1. Jeżeli ujawnione naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie
  ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, o naruszeniu należy
  zawiadomić wszystkie osoby, których dane dotyczą.
 2. Osoba wyznaczona do spraw ochrony danych osobowych w Spółce, decyduje o tym,
  czy w świetle art. 34 ust. 3 RODO konieczne będzie zawiadomienie osób, których
  dane dotyczą.
 3. Wszystkie ujawnione naruszenia ochrony danych osobowych są rejestrowane przez
  osobę, o której mowa w ust. 2 powyżej.

Rozdział VIII
Monitorowanie realizacji obowiązków RODO

§1

 1. Osoba wyznaczona do spraw ochrony danych osobowych w Spółce lub podmiot
  zewnętrzny przeprowadza okresowe audyty w zakresie przestrzegania procedur
  ochrony danych osobowych.
 2. Wyniki monitorowania przedstawiane są wspólnikom.
 3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 powyżej okresowo weryfikują zgodność
  dokumentacji przetwarzania danych osobowych z przepisami i odpowiadają za ich
  aktualizację.
 4. Monitorowanie realizacji obowiązków RODO może odbywać się w kontekście
  przyjętych kodeksów postępowania.

Rozdział IX
Przepisy końcowe

 1. Polityka jest dokumentem wewnętrznym i nie może być udostępniana osobom
  postronnym.
 2. W przypadku aktualizowania Polityki tworzy się nową wersję dokumentu, nadając jej
  kolejny numer.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie znajdują zastosowanie
  przepisy RODO.
 4. Polityka wchodzi w życie z dniem podpisania.